BUNĚČNÝ METABOLISMUS

buněčný metabolismus – nahrávka

typy metabolismu:

podle vztahu k uhlíku:
1. organismy autotrofní (litotrofní) – jediný zdroj uhlíků využívají z CO2
2. organismy heterotrofní (organotrofní) – zdrojem uhlíku je organická látka

ve vztahu ke zdroji energie ještě rozlišujeme:

a) organismy fototrofní – zdrojem energie je sluneční světlo

 • fotoautotrofní organismy
  • zdroj energie: sluneční světlo
  • zdroj uhlíku: CO2
  • vytvářejí naprostou většinu organických látek
  • rostliny a oxygenní fototrofní bakterie – sinice
  • vedle organických látek ještě vytvářejí i kyslík fotolýzou molekul vody
  • anoxygenní fotoautotrofní bakterie – nerozkládají vodu, ale sirovodík = kyslík
   neprodukují
 • fotoheterotrofní organismy
  • zdroj energie: sluneční světlo
  • zdroj uhlíku: organická látka
  • purpurové bakterie

b) organismy chemotrofní – získávají energie přeměnou exogenních chemických látek

 • chemoautrofní
  • zdroj uhlíku: CO2
  • zdroj energie: přeměna anorganické látky
  • sirné bakterie
 •  chemoheterotrofní
  • zdroj energie: organická látk
  • zdroj uhlíku: organická látka
  • závislé na organických látkách z prostředí, které dodávají autotrofní látky
  • většina bakterií, houby a živočichové
  • můžou zpracovávat organické látky 2mi způsoby:

1. v aerobním metabolismu

   • oxidují je vzdušným kyslíkem až na CO2 a vodu
   • energeticky nejvýhodnější

2. v anaerobním metabolismu

 • org. látky zpracované kvašením
 • vznikají různé organické látky, které jsou zpravidla dále zpracovány aerobním metabolismem
 • organismy, které žijí v prostředí bez kyslíku
 • mnoho druhů bakterií, živočichové: střevní paraziti
 • energeticky méně výhodný

  KATABOLICKÉ DRÁHY
  glykolýza (metabolická přeměna cukrů) – děj, při němž se za anaerobních podmínek odbourává glukóza na pyruvát a uvolní se energie ve formě ATP

 • glykosidické enzymy jsou v cytosolech
 • probíhá mimo mitochondrie
 • z 1 molekuly glukózy vznik 2 molekuly ATP

za anaerobních podmínek je pyruvát dále zpracováván: KVAŠENÍM (fermentace)

 • mléčné kvašení: vzniká kyselina mléčná
 • ethanolové kvašení: vzniká ethanol

za aerobních podmínek z pyruvátu oxidační dekarboxylací vziká acetylkoenzymu A (AcetylKoA)

 •  ten vstupuje do Krebsova cyklu

Krebsův cyklus (cyklus kyseliny citrónové)

 •  řada reakcí, které tvoří společnou metabolickou dráhu při aerobní oxidaci sacharidů, lipidů a proteinů
 • probíhá v mitochondriích (matrix)
  • AcetylKoA vstupuje do cyklu a kondenzuje s oxalacetátem (4 uhlíky) na citrát – kyselinu citrónovou (6 uhlíků).
  • postupné dekarboxylace a oxidace uvolňují CO2 jako odpadní produkt
  • dochází k redukci koenzymů (NADPH + H+ , FADH2)
  • konečným produktem je opět oxalacetát
  • oxalacetát kondenzuje s dalším acetyl-KoA a cyklus se opakuje

Protony nesené redukovanými koenzymy jsou použity v dýchacím řetězci, kdy oxidativní
fosforylací dochází k syntéze ATP, molekuly, která je hlavním zdrojem energie pro veškeré endotermní reakce probíhající v buňce.

funkce ATP

 • adenozintrifosfát: přenos energie mezi
  katabolickými a exergonickými (energii
  spotřebovávajícími) ději

vznik ATP fosforylací ADP

 •  substrátová fosforylace – ATP vzniká především v glykolýze

oxidační fosforylace

 • je proces tvorby ATP při přenosu elektronů z NADH a FADH2 na kyslík přes řadu přenašečů elektronů = prostě vzniká ATP (makroergická molekula)
 • hlavním zdrojem energie aerobních organismů
 • energie v ATP se využívá v aktivním transportu a při pohybu
 • štěpení:
  ATP + H2O = ADP + P (anorganický fosfát) 

FOTOSYNTÉZA

 •  z CO2 vytvoří cukry a tím obnovuje organické látky, které si při katabolismu neustále na CO2 oxidují
 • využívá energii nezemského povrchu – sluneční světlo
 • navazují 2 děje:
  • přenos elektronů (pomocí transmembránových komplexů)
  • metabolická dráha (Calvinův cyklus) – přeměn aorgaických substrátů

a) primární fáze (fotosyntetický přenos elektronů)

 • absorpce světla využití jeho energie k přenosu elektronů ze soustavy voda/kyslík na
  soustavu koenzymu NADP/NADPH2
 • v transmembránových komplexech v tylakoidech
 • klíčová role: chlorofyl
  • je podobný hemu (hemoglobin)
  • místo železa obsahuje atom hořčíku
  • je schopný absorbovat energii fotonu, a tím přecházet do = vzbuzeného stavu
  • fluorescence: chlorofyl tuto energii opět vyzáří jako světlo

 fotosystém I

 •  P700 absorbuje světelné záření o maximálních vlnových délkách 700nm
  • po adsorpci světla dojde k excitaci a k uvolnění elektronů
  • přesouvají se na NADP+ a redukují jej na NADPH+H+ (zdroj H+ fotolýza vody)
  • nebo se můžou vrátit zpět na P700, přičemž část jejich energie se využije na tvorbu ATP (=cyklická fosforylace)

 fotosystém II

 •  P680 absorbuje světelné záření o maximálních vlnových délkách 680nm
  • excitace, dojde k uvolnění elektronů
  • přechází na fotosystém I a nahrazují elektrony, které byly použity
   v předchozích reakcích (=necyklická fosforylace); vzniká ATP
  • fotosystém II se sám navrátí do původního stavu po přijetí elektronů vzniklých při fotolýze vody

oba systémy doplňuje proces fotolýza vody

 •  H2O → 2 H+ + 2e- + ½ O2
  •  ½ O2 – kyslík jde do okolí
  •  2 H+ váže se na NADP+
  •  2e- regenerují fotosystém II

b) sekundární fáze – temnostní fáze

 • není závislá na světle, může probíhat i ve tmě
 • dochází k biosyntéze sacharidů z CO2 za využití:
  • ATP (zdroj energie)
  • NADPH+H+ (redukční činidlo)
 • odehrává v kapalné části chloroplastu (stroma) a v cytosolu
 • realizuje ji několik metabolických cest
 • nejznámější je Calvinův cyklus
 • konečným produktem je sacharid hexóz
Buněčný metabolismus: video tip: v zápisu je volná 4. stránka pro poznámky = tu využij na načrtnutí a shrnutí obrázků (video) o b. metabolismu…proč? v mozku tím probudíš kreativní centra a díky tomu, že tohle náročné téma shrneš do obrázku, tak si ho lépe zapamatuješ a hlouběji pochopíš. 🙂

Materiály ke stažení:

Zdroje obrázků ve videu:

 1. obrázek: https://img.ceskestavby.cz/cache/400×300-3/i.ceskyinternet.cz/clanky/hlavni_strana_380/112659483640_02.jpg
 2. obrázek: Annete Shaff
 3. obrázek: Wikipedia commons Christian Fischer
 4. obrázek: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/d/d7/LH2_top.jpg/330px-LH2_top.jpg
 5. obrázek: Jaroslav Hoření
 6. obrázek: Wikimedia Commons, the free media repository
 7. obrázek:  Milada Teplá, www.studiumbiochemie.cz
 8. obrázek:  Etc4“ od Fvasconcellos 22:35, 9. září 2007 (UTC) – Vektorová verze w: Obrázek: Etc4.png od TimVickers, (Public Domain) prostřednictvím Commons Wikimedia
 9. obrázek:  Hana Horáčková
 10. obrázek: Jaron Brendan
 11. obrázek: Jaron Brendan