EVOLUCE

Evoluční biologie – nahrávka
 • integruje poznatky všech biologických oborů
 • vysvětluju vznik a udržování struktur, funkcí a vztahů společných pro všechny organismy
  • vznik a průběh změn vedoucí k proměnlivosti

HYPOTÉZA (vědecká domněnka)

požadavky:

 1. ,že hypotéza nemůže vysvětlovat něco něčím, co by samo vysvětlení potřebovalo, nebo je z přírodovědného bádání nevysvětlitelné
 2. ,že výchozí fakta, o která se hypotéza opírá, musí už být vědecky zdůvodněná
 3. , že hypotéza musí být heuristická (naznačovat způsoby řešení)
 4. , že hypotéza musí být falzifikovatelná

rozdělení:

 1. dílčí – týkají se úzkého rozsahu poznávané reality
 2. obecné – týkají se širokého rozsahu poznávané reality

Popperova hypotetická deduktivní metoda:

aby mohla být hypotéza vědecká, musí být formulována tak, aby z ní bylo možno dedukovat předpovědi, dílčí hypotézy a aby umožňovala pokusy o své vyvrácení (falzifikaci)

PARADIGMA: představuje úhel pohledu na zkoumanou skutečnost, od které ho se potom odvíjí formulace problému teoretický koncept i metodologická východiska a metodologie.

Biologická evoluce – dlouhodobý a samovolný proces, v jehož průběhu se rozvíjí a diverzifikuje pozemský život

 • podstatu těchto změn zkoumá vědní obor evoluční biologie
  • Mikroevoluce – evoluce na úrovni druhu.
  • Makroevoluce – evoluce nad úrovní druhu (např. celé kmeny organismů)
  • Speciace – evoluční proces vzniku nových biologických druhů

fylogeneze – vývojové vztahy mezi organizmy (vývoj druhu)

 • anageneze – evoluce změn ve znacích
 • kladogeneze – štěpení, vznik a vymření (extinkce)
 • staziogeneze – dočasná neměnnost organismu ve fylogenezi
 • syngeneze – splývání původně samostatných vývojových linií (hybridizace – křížení)

Evoluční teorie

Lamarckismus operoval s myšlenkou, že organismy získávají za svého života zkušenosti a ty pak zúročují při tvorbě svého potomstva (pokud srna hodně běhá, budou mít její mláďata silné nohy)

Darwinismus operuje s myšlenkou, že evoluce probíhá za pomoci drobných změn na základě selekce vycházející z úspěšnosti rozmnožování jedince

 • vychází z toho, že organismy nejsou přesně stejné, nejsou zcela neměnné, že rámcově dědí nebo mohou dědit vlastnosti svých rodičů a že jedinec, který získá nějakou dobrou vlastnost, bude mít více potomstva, kterému tuto dobrou vlastnost předá
 • zjednodušeně: ocitnou-li se srny v prostředí, kde musí hodně běhat (protože tam řádí šelmy, například), rozmnoží se jen ty, které budou mít předpoklady pro rychlý běh
  • jejich mláďata pak budou převážně také dobří běžci

Neodarwinismus představuje snahu syntetizovat hlavní myšlenky darwinismu s poznatky molekulární biologie, genetiky a cytologie, stejně jako s novými objevy v rámci parazitologie a nových poznatků o rozmnožování

VZNIK EOBIONT

 • z anorganických látek postupně vznikaly látky organické-AMK, puriny-primitivní molekuly – vznik koacervátů a metabolonů: 
  • Koacerváty („malé kapičky s bílkovinami“) – vznik z roztoků makromolekulárních látek , za vhodných podmínek (teplota, hodnoty pH)
  • Metabolony – vznikají z koacervátů a jsou prvním termodynamickým otevřeným systémem, který je schopný přijímat z prostředí energeticky bohaté živiny
 • z primitivních molekul se začínají vytvářet jednoduché bílkoviny, NK-RNA
 • primitivní molekula se dále vyvíjí, vzniká DNA – genetický kód a vytváří se tzv.informační molekula
 • prvotní životní soustavy (eobionta, protoorganizmy, progeonta) jsou soubory informačních buněk, které vedly ke vzniku archebakterií a eukaryotních organizmů

 Probionty (protoorganismy) = přímí předchůdci organismů, nedokonale se replikující systém, bez ustáleného genetického kódu

tři hlavní typy buněk, podle nichž se také veškerý buněčný život dělí na tři tzv. domény:

 • bakterie (Bacteria, Eubacteria)
 • archea (Archaea, Archaebacteria)
 • eukaryota (Eukarya)
  • první dvě domény jsou při povrchním pohledu na buňku podobné = prokaryotické
  • eukaryotická buňka, která je strukturně složitější, vznikla až následně z několika prokaryotických, a to zřejmě někdy v období mezi 1,8–1,3 miliardami lety v procesu tzv. eukaryogeneze

vývoj člověka je téma, které se spíše probírá v dějepise, přikládáme proto pouze odkaz, kde je vývoj člověka stručně shrnut: 

http://www.gymh.cz/vyuka/biologie/prehledy/9sem_vyvoj_cloveka.pdf

Evoluční biologie – video

Zdroje obrázků použitých ve videu:

 1. obrázek:  https://www.seminarkyza1.cz/images/blog/1428661961img6.jpg
 2. obrázek:  https://echo24.cz/img/58a5c68be4b0c826a71e8894/1180/614?_sig=B7y94WxWcYnsoMly0ZW-3FcXHcsBaPpv_MxgeP-a-Ic
 3. obrázek: https://vesmir.cz/images/gallery/archiv/1998/8/occamova-britva/page/1998_464_01.gif
 4. obrázek:  https://docplayer.cz/docs-images/42/747275/images/page_7.jpg
 5. obrázek:  https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/5/56/Dibujo_explicativo.jpg/440px-Dibujo_explicativo.jpg
 6. obrázek: https://www.knowswhy.com/wp-content/uploads/2017/07/Similarities-in-Darwinism-and-Social-Darwinism.png
 7. obrázek: https://www.prf.jcu.cz/data/imgs/16/251/917b.jpg
 8. obrázek: https://nasregion.cz/wp-content/uploads/2017/09/Alexander-Ivanovi%C4%8D-Oparin-Vznik-%C5%BEivota-na-Zemi-bioblog-.jpg