Molekulární podstata mutací

 1. spontánní mutace
  • dochází k nim bez jakéhokoliv vnějšího vlivu
  • např. zařazení chybného nukleotidu při replikaci DNA
 2. indukované mutace
  • vyvolané přímým, či nepřímým vlivem mutagenů

mutageny: faktory, jejichž vlivem dochází ke zvýšení frekvence mutací

mutagenita (genotoxicita): schopnost způsobit poškození DNA

 1. fyzikální mutageny
  • UV-záření, ionizující záření
  • při příjmu energie při ozáření dochází k chemické přeměně nukleotidů, nebo k rozrušení některých vazeb v DNA
  • mutagenní účinek prokázal: Hermann Joseph Muller
 2. chemické mutageny
  • chemicky modifikují složky DNA
   • př. deaminace bází
   • někdy se váží na jednotlivé báze
 3. biologické mutageny
    • viry
    • virová DNA se za určitých podmínek může začlenit do genomu hostitele a přerušit některý z genů

CHEMICKÉ MUTAGENY

 • polycyklické aromatické uhlovodíky (produkt spalovacích procesů – spalování pevných paliv, nebo při kouři cigaret)
 • po vstupu do organismu: přeměna na reaktivní produkty (zejména epoxidy) – jejich molekuly se vážou kovalentní vazbou na báze NK
 • organické rozpouštědla, léky, barviva, pesticidy

 využití chem. pro tvorbu mutagenů v laboratořích

  • HNO2 , alkylační činidla

 vřeténkové jedy (např. kolchicin) – způsobují vznik polyploidních buněk

 rozdělení mutací podle toho co ovlivňují:

 1. genové mutace
  • zasahují jeden gen
  • bodové mutace: zasahují pouze nukleotidový pár
 2. chromozomové mutace
  • změna počtu, struktury chromozomů (numerické a strukturní aberace)
 3. genomová mutace
  • zmnožená celá chromozomová sada = polyploidie
   • využívá se při šlechtění rostlin
   • u člověka = fatální následky

4 základní typy mutací:

 1. delece – ztráta jednoho, nebo více nukleotidových párů
 2. inzerce – zařazení nadbytečného nukleotidového páru
 3. substituce – nahrazení určitého páru jiným párem nukleotidů
 4. amplifikace – zmnožení určitého nukleotidu nebo znásobení skupiny nukleotidů
  • zvláštní případ inzerce
 • tyhle mutace můžou, ale nemusí ovlivnit funkci příslušného proteinu
 • záleží na rozsahu a lokalizace mutace

  

Zdroje obrázků použitých ve videu:

 1. obrázek: https://img.solarianovotny.cz/images/clanky/co-je-to-UV-zareni-solaria-novotny-cz.png
 2. obrázek: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/6/6e/Ames_test.svg/640px-Ames_test.svg.png
 3. obrázek: https://www.prirodovedci.cz/storage/images/800×600/6669.jpg
 4. obrázek: https://s.cncenter.cz/img/21/normal674/3342629_cigareta-koureni-v0.jpg?v=0
 5. obrázek: https://www.colorbetafinis.cz/images/stories/virtuemart/product/toluen.jpg
 6. obrázek: https://web2.mendelu.cz/af_291_projekty2/vseo/files/59/9265.png