OBECNÁ MYOLOGIE

Obecná myologie – nahrávka

SVALOVÁ TKÁŇ (textus muscularis) 35 – 45% hmotnosti těla

 • mění chemickou energii živin na kinetickou a tepelnou
 • stahy (kontrakce) generují mechanickou silou
 • pohyb těla a orgánů
 • zachování internity orgánů
 • aktivní: svaly, pasivní: kosti

Typy:

 1. příčně pruhované kosterní svalstvo (textus muscularis striatus skeletalis)
 • svazky dlouhých mnoho jaderných buněk
 • stahy rychlé, ovládané vůlí 
 1. příčně pruhované srdeční svalstvo (textus muscularis stratus cardiacus)
  • srdeční sval
  • protáhlé rozvětvené buňky KARDIOMYOCYTY (rovnoběžně)
  • stah: rytmický, silný, automatický 
 1. hladké svalstvo (textus muscularis glaber)
  • 3 % hmotnosti
  • komponent vnitřních orgánů (trav. trubice, děloha)
  • nelze ovládat vůlí
  • evolučně starší

LIDSKÝ SVAL POUHÝM OKEM

SVAL (musculus)

 1. začátek svalu (origo musculi) – úsek zapojení šlachy ke kosti
 2. hlava svalu (caput musculi) – masitá část (navazuje)
 3. svalové bříško (venter musculi) – nejširší úsek
 4. úpon svalu (insertio musculi) – dolní konec

začátek: horní konec, méně pohyblivý

úpon: dolní konec, větší flexibilita

 tvar:

 1. Protáhlé (vřetenovité) svaly: výrazné svalové bříško, jednohlavé až čtyřhlavé
 2. Kruhové svaly: oči, zevní vnitřní svěrač
 3. Ploché svaly: lebka, záda, krk, břišáky

svalové vlákno – mnohojaderná buňka

 • soubuní SYNCYTIUM, vznik: slepení mnoho jednojaderných buněk – myoblastů
 • průměr: 10 – 100 mm
 • délka: až 30 cm
 • cytoplasma = MYOFILAMENTA (jemné vlákénka)

a/ silná (tlustá) filamenta – tvořena MYOSINEM

b/ slabá (tenká) filamenta – tvořena AKTINEM

= dohromady MYOFIBRILY (průměr: 1-2 mikrometry)

 • uloženy rovnoběžně
 • střídání filament = příčné pruhování
 • V klidu jsou vlákna aktinu a myozinu od sebe oddálena díky zvláštní látce (bílkovina troponin), která brání zasouvání vláken do sebe.
 • A – myosin (tmavé), I – aktin (světlé) /polarizační mikroskop/
 • myofibrily obklopeny membránovým systémem EP retikulem = SARKOPLAZMATICKÉ RETIKULUM (sarx = maso) = SARKOMÉRA
 • váčky SP retikula: zásobárna vápenatých iontů = uskutečnění kontrakce
 • endomysium, fascie= jemná vrstva kolem vlákna, svalová povázka
 • svalové snopce svalové snopečky svalové vlákno
 • každý snopec kryt pouzdrem PERIMYSIUM                                                                                    

Kontrakce

 • impulsem pro kontrakci je průnik kationtů Ca2+ mezi myofibrily – vyřadí zarážku mezi aktinem a myozinem
 • aktin a myozin na svém povrchu specificky uspořádané chemické vazby
 • není-li „zarážka“, vlákna aktinu se zasouvají mezi vlákna myozinu = vlákno zkrátí
 1. isometrická fáze = ve svalu vzroste napětí (odpovídající posunovanému předmětu)
  • délka stejná
 2. isokinetická fáze = smrštění svalu, sval vykoná pohyb
  • napětí stejné

svalový tonus: klidové napětí, trvalý kontakt kloubních ploch,

 • zajišťuje: vzpřímené držení těla, poloha útrob v břišní dutině

Relaxace

 • návrat základní svalové jednotky do klidového stavu
 • z myofibrily odstraněny ionty vápníku.
 • obnoví činnost „zarážek“, násilím oddálí aktin a myozin od sebe
 • spotřebovává se velké množství energie 

Zdroj energie

 • pohotová zásoba energie = nejvýše několik sekund
 • pak – energie obnovit buněčným dýcháním v mitochondriích rozkladem glukózy
 • glukóza je do svalů přiváděna krví nebo se vytváří štěpením glykogenu (zásoba energie ve svalech) 
 • delší zátěž při nedostatku kyslíku = nemůže probíhat buněčné dýchání
 • glukóza je pak rozkládána anaerobně – mléčným kvašením; odpad produkt = kyselina mléčná
 • hromadění kys. mléčné ve svalech je příčinou svalové únavy
 • po ukončení námahy tělo musí nahromaděnou kyselinu mléčnou odbourat za účasti mitochondrií
 • po námaze = zvýšená spotřeba kyslíku (zrychlenou dechovou frekvenci) tak dlouho, dokud nevyrovná tzv. kyslíkový dluh

JAK SE SVALY STAHUJÍ?

 • proteiny aktin a myosin
 • impuls: motoricky nervové vlákna z CNS
 • každý sval inervován
 • řízen: mozkové + míšní nervy ( pod kontrolou mozkové kůry)
 • ovládáno vůlí = volní inervace
 • motorická jednotka = neuron + vlákna svalu
 • elektromyograf: přístroj zapisující elektrické proudy vznikající při činnosti svalů
 • NERVOSVALOVÉ (motorické) ploténky = dotek svalu a nervu
 • šlachové tělíska + svalová vřeténka – zpětné informace do CNS
 • vzruch: uvolnění chemického mediátoru ACETYLCHOLIN

⇒ molekuly přechází do štěrbiny ploténky a působí na vlákno, v jehož nitru (start uvolňování Ca2+  mezi aktinem a myozinem)

 • přitom štěpení ATP na ADP = uvolnění chemické reakce
 • konce myozinových molekul se ohýbají, čímž se myofilamenta sunou k sobě
 • myofibrily se tak zkracují = STAH
 • až na ½ bříška
 • uvolnění (natažení) ionty zpět do váčku, přerušení vazeb
LIDSKÉ TĚLO

stavba kosterního svalu; zdroj: https://latinsky.estranky.cz/img/original/334/sval-stavba.jpg

 

nervosvalová ploténka; zdroj: https://docplayer.cz/docs-images/93/112747127/images/2-0.jpg

JAK SVALY PRACUJÍ?

a) působí staticky (antigravitačně)

 • udržují polohu těla, odolání zemské tíži

b) působí dynamicky

 • realizace pohybu

SYNERGISTY

  • vzájemně spolupracují, pohyb více svaly

 ANTAGONISTY

   • proti sobě
   • páry: působí proti kontrakci svalu druhého
   • dvojhlavý sval pažní (ohýbač) + trojhlavý sval pažní (natahuje)

LIDSKÉ TĚLO JE PLNÉ SVALŮ

 • 600 svalů, většina párové
 1. kosterní svaly
  • přímo spojeny s kostí
  • pohyblivost celého těla

2. kožní svaly

   • jeden konec ke kůži
   • mimické svaly (neverbální komunikace)

3. svaly tvořící stěnu některých útrob

   • v hltanu…

4. svaly tvořící složku smyslových orgánů

   • svaly oční koule, sluch: rovno. ústrojí
Obecná myologie – video č. 1