Orgánové soustavy

Zárodečný list: souhrnné označení pro tři hlavní skupiny buněk, které vznikají během embryogeneze živočichů

embryogeneze (embryonální vývoj): v běžné mluvě myšlen vývoj embrya (zárodku) živočichů
ontogeneze: znamená původ a vývoj jedince (organismu), a to v protikladu k fylogenezi, vývoji druhu, obvykle začíná oplodněním vajíčka a vede k dospělé formě

Existují tři zárodečné listy:

 • entoderm
 • ektoderm
 • mezoderm

ORGÁNY EKTODERMÁLNÍHO PŮVODU

 • pokryv těla
 • periferní části trávicí soustavy
 • orgány dýchání
 • smyslové orgány
 • nervová soustava
 • obličejová část lebky
 • vylučovací soustava bezobratlých živočichů

ORGÁNY DÝCHÁNÍ

epidermální dýchaní

 • nejprimitivnější způsob přijímání kyslíku celým povrchem těla
 • lze přijímat kyslík z vody, i ze vzduchu
 • u suchozemských živočichů musí být tělo zvlhčeno
 • jestliže je živočich adaptován přijímat vzdušný kyslík, není schopen přijímat kyslík z vody
 • u jednoduchých a většinou drobných živočichů (prvoci, houby, žahavci)

kožní dýchání

 • výměna plynů přes kůži
 • pokožka je silně prostoupena krevními vlásečnicemi
 • za sníženého metabolismu (zimní spánek) zcela postačí
  • u vodních obratlovců (doplňkové dýchání pokožkou prostoupnou vlásečnicemi)
  • obojživelníci (obratlovci s trvale vlhkou kůži)

žábry

 • u vodních bezobratlých živočichů
 • vychlípené okrsky povrchu těla uzpůsobené k difuzi plynů
 • vnější žábry – keříčkovité žábry pulců obojživelníků
 • vnitřní žábry – ryby

plicní vaky

 • vznikly z nich plíce suchozemských živočichů
 • žábry by nemohly být trvale zvlhčovány, a proto se zanořily pod povrch těla = plicní vaky
 • stěny těchto vaků vybíhají v bohatě řasené dýchací lišty, na povrhu těla se však otevírají pouze malým otvorem = stigma
 • ryby, které jsou v určitých ročních obdobích (vysychání vod) odkázány na dýchání
  atmosférického kyslíku (ryby dvojdyšné)

vzdušnice (tracheje)

 • vznikají z ektodermu
 • na rozdíl od žáber (které zajišťují výměnu vzduchu mezi vnějším prostředím a tekutinami rozvádějící po těle kyslík) přivádějí kyslík k jednotlivým orgánům
 • větvené trubice, které se otevírají na povrch těla
 • uvnitř končí koncovou buňkou
 • oběhový systém živočichů rozvádí pouze živiny, nikoliv plyny (o to se starají vzdušnice)
 • dýchací orgány některých členovců (např. hmyz, stonožky, pavoukovci) a drápkovců
 • nepravé vzdušnice (pseudotracheje) se označují velmi podobné struktury, které je
  možné najít u suchozemských korýšů

SMYSLOVÉ ORGÁNY:

 • dotykové receptory vznikly modifikací epiteliálních buněk pokožky
 • dotykové brvy – zdokonalení smyslové funkce, polypový žahavci, tykadla,

orgány odvozené z epidermálních plakod

 • epidermální plakody: zvláštní destičkové zesílení povrchového epitelu
 • z nich se skládají ganglia hlavových nervů (neuroplakody)
 • oční čočky
 • čichové a sluchové váčky
 • orgány postranní smyslové čáry

georeceptory

 • rovnovážné orgány, které informují živočicha o jeho poloze
 • obecně se tyto orgány nazývají statocysty

senzila – smyslová orgán, který přijímá vjemy pomocí medií (vzduch a voda) ve kterých živočich žije

 • senzily pod povrchem = chuťové pohárky
 • pokud se pohárky soustředily do určitých morfologicky vymezených okrsků (jazyk) = chuťové papily

CHOANA (vnitřní nozdra)

 • je zadní otvor nosní dutiny, který spojuje tuto dutinu s dutinou ústní
 • choana je u suchozemských obratlovců exhalačním otvorem, nozdra inhalačním
 • evoluce: poprvé se objevuje u devonských lalokoploutvých ryb ze skupiny Choanata

VOMERONAZÁLNÍ (Jacobsův) ORGÁN

 • dutina s chemoreceptorickým epitelem, která je součástí smyslového ústrojí nižších obratlovců a v omezené míře i savců
 • dobře je vyvinut u plazů a hlodavců
 • u člověka je rudimentární (nevyvinutý)

FOTORECEPTORY

 • princip registrace světelných podmětů je přítomnost pigmentu citlivého na světlo (rodopsin)
  • jeho molekuly jsou schopny registrovat světelné podněty v podobě fotonů
  • barevné vidění= přítomnost modifikací rodopsin
 • u jednobuněčných organismů = přítomnost světločivných skvrn (stigma)
  • př. krásnoočko zelené

NERVOVÁ SOUSTAVA

a) rozptýlená (difúzní) soustava

 • hustá síť multipolárních neuronů, vzruchy vedeny všemi směry
 • na synapsích značné zdržení při vedení vzruchů
 • přenos vzruchu 4 – 15 cm za vteřinu
 • žahavci

b) centralizovaná nervová soustava

Centralizací vzniká (v hlavové části) jedna i více zauzlin = ganglií, která vykonávají řídicí funkce.
Rozlišujeme tyto typy:

 • provazcovitá – ploštěnci a hlísti
  • hlavové části se nachází ganglium, ze kterého vycházejí podlouhlé provazce (konektivy) propojené příčnými spojkami (komisury)
 • kruhová – u ostnokožců a medúz
  • neurony jsou uspořádány do prstence, z něhož vychází nervové pruhy do dalších částí těla
 • žebříčkovitá – kroužkovci
  o v hlavové části jsou dvě ganglia (nadjícnové-větší a podjícnové), která spojuje obústní prstenec, v každém dalším článku se vyskytují další dvě ganglia, která jsou navzájem spojená konektivy a komisury
 • gangliová – měkkýšů (hlavně u hlavonožců) a členovců (hlavně u hmyzu)
  • v hlavové části se splýváním ganglií vytvořilo nadjícnové ganglion, což už je obdoba mozku, z něj vychází břišní páska, která vede dál do těla

Neurální lišta (neurula)

 • útvar vznikající v průběhu třetího týdne embryonálního vývoje během procesu neurulace tj. tvorby nervové trubice
 • buňky neurální lišty migrují z místa svého vzniku a jsou základem mnoha různorodých tkání a typů buněk v celém embryu
 • vznik embryonálních základů zubů, gangliích míšních nervů, částečně na vzniku periferní soustavy
 • v hlavové části zárodku se přetvářejí na vazivové buňky budoucího viscerálního endokrania
 • viscerální endokranium: část lebky, která se zakládá z původně nediferenciovaných žaberních oblouků
 • u pláštěnců a bezlebečních chybí
 • z tohoto důvodu je některými embryology neurální lišta považována za čtvrtý zárodečný list

VYLUČOVACÍ SOUSTAVA bezobratlých živočichů
Nefridium je vylučovací orgán některých nižších živočichů

 •  plní podobnou funkci jako u vyšších živočichů ledviny
  • protonefridium evolučně původnější a jednodušší
  • metanefridium

ORGÁNY MEZODERMÁLNÍHO PŮVODU

u většiny živočichů se mezi ektodermem a entoderm diferencuje další vrstva buněk (další zárodečný list) = mezoderm

 • svalová soustava
 • kostra
 • célom a deriváty jeho stěn
 • hydroskelet a jeho stěny
 • oběhová soustava
 • vylučovací a pohlavní soustava

somatické svalstvo

 • na ocase a trupu: axiální
 • svalstvo končetin: apendikulární

u vodních obratlovců je svalstvo uspořádáno v segmenty (myomery) rozděleno septy (myosepta)

branchiální svalstvo

 •  svalstvo žaberních oblouků
 • vznikly z přepážek mezi žaberními štěrbinami

svaly umožňující lokální pohyb kůže

 • čepýření (ptáci)
 • ježení chlupů

hladké a srdeční svalstvo vzniká v splanchnopleuře

KOSTRA
jednobuněční organismy:

 • vnější vrstva cytoplasmy ektoplasma
 • prvoci: pelikula = hraniční blanka (možnost inkrustace)

Porifera (živočišné houby)

 • vnitřní kostra tvořena tzv. sklerity tj. vápenaté nebo křemičité jehlice, které vznikají z buněk tzv. skleroblastů
 • sklerity se o sebe opírají → vyztužení

korálnatci + polypovci

 • vnitřní kostra stejně jako u Porifer tvořena jehlicemi, které jsou produkovány skleroblasty
 • vnější kostra = tzv. perisark či periderm – vápenitý, rohovitý, případně i chitinový

měkkýši
mlži = lastura

plži = ulita

členovci

 • epidermis členovců vylučuje na svůj povrch chitinózní kutikulu
 • sklerotinizace kutikuly – chitinová vrstva se tvrdnutím organické substance zpevňuje
 • mineralizace kutikuly – ta je potom inkrustována uhličitanem vápenatým

ostnokožci
ježovky

 • mezodermální původ
 • tvořena polygonálními vápnitými destičkami, které jsou spolu pohyblivě nebo pevně spojeny
 • každá destička vzniká z jednoho jehlicovitého krystalu kalcitu

typy dutin, vznikajících při vývoji mnohých živočichů:

 • Schizocoel – nepravá tělní dutina, je vyplněná parenchymem
  • ploštěnci
  • pásnice
 • Pseudocoel – nepravá tělní dutina vyvinula se z schizocoelu potlačením parenchymu, v osové části těla vzniká dutina vyplněná mízou, podélně zde prochází trávicí trubice
  • hlísti
  • vířníci
 • Coelom – jedná se již o pravou tělní dutinu, která se nachází mezi vnější a vnitřní částí mezodermu
  • měkkýši
  • kroužkovci
  • drápkovci
  • členovci

hydroskelet: vyskytuje u bezobratlých živočichů s měkkými těly, jako jsou např. kroužkovci nebo larvy hmyzu

 • určité oddíly těla naplněné tekutinou (většinou hemolymfou) pod vysokým tlakem

Struna hřbetní: společný znak strunatců

 • vzniká z chordomezodermu
 • tvoří ji pružná chondroidní tkáň, která připomíná chrupavku
 • během embryonálního vývoje se jedná o významné indukční centrum, jelikož stimuluje vývoj osových součástí zárodku

OBĚHOVÁ SOUSTAVA

Otevřená cévní soustava

 • měkkýši, členovci, pláštěnci z kmene strunatci
 • tělní tekutina = hemolymfa (krvomíza)
 • rozlévá se (z cév nebo přímo ze srdce) mezi tkáně
 • jedná se o takový systém, ve kterém se krev pumpuje do hemocelů (otevřených krevních prostor)

Uzavřená cévní soustava

 • pásnice, kroužkovci, polostrunatci, strunatci (kromě podkmene pláštěnci), obratlovci
 • rozvádí pouze krev
 • míza v cévách nekoluje, nýbrž volně oplachuje tkáně

VYLUČOVACÍ A POHLAVNÍ SOUSTAVA
Wolffův vývod: párový trubicovitý orgán, který hraje významnou roli v embryonálním vývoji vylučovací a pohlavní soustavy obratlovců = primární močovod

ORGÁNY ENTODERMÁLNÍHO PŮVODU

 • trávicí soustava
 • plíce
 • žlázy s vnější sekrecí

Materiály ke stažení:

Zdroje obrázků ve videu:

 1. obrázek: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/0/06/HumanEmbryogenesis.svg/660px-HumanEmbryogenesis.svg.png
 2. obrázek: Havelková, 2010
 3.  Ing. Koňarik Jaroslav
 4. obrázek: Ing. Koňarik Jaroslav.
 5. obrázek:  https://www.mrk.cz/clanek.php3?id=1592
 6. obrázek:  Hhttp://rocek.gli.cas.cz/Courses/Microsoft%20Word%20-%20Morfologie12%20def.pdf
 7. obrázek: https://player.slideplayer.cz/93/15484246/slides/slide_5.jpg
 8. obrázek:  https://medienportal.siemens-stiftung.org/view/100657/wie_h%C3%B6rt_der_hai.jpg
 9. obrázek:  https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/d/de/Gray851.png
 10. obrázek: Autor neznámý. Smyslová soustava. Lidské tělo. [online]. 30.11.2014 [cit. 2014-11-30 http://www.latinsky.estranky.cz/fotoalbum/smyslova-soustava/smyslova-soustava/jazyk-se-zonami-vnimani-chuti–pohled-shora-.png.html
 11. obrázek: https://www.therespiratorysystem.com/wp-content/uploads/2018/01/Choanae-Internal-Nares.jpg
 12. obrázek:  https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcTel9bvtFujTODExVG1jIQqMGF_yFtoSw3usoWP1o0v89Z4bKZiYt9CEXjet8p5lx9y1Wk&usqp=CAU
 13. obrázek: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/d/db/1L9H_%28Bovine_Rhodopsin%29_2.png/250px-1L9H_%28Bovine_Rhodopsin%29_2.png
 14. obrázek: Wikimedia Commons
 15. obrázek:  autor neznámý
 16. obrázek: https://docplayer.cz/docs-images/73/68887356/images/5-0.jpg
 17. obrázek: Ing. Koňarik Jaroslav
 18. obrázek: Ing. Koňarik Jaroslav
 19. obrázek: https://vesmir.cz/images/gallery/archiv/2010/7/ctvrta-vrstva/page/2010_478_01.jpg
 20. obrázek: obrázek: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/f/f7/Flamecell.jpg/220px-Flamecell.jpg
 21. obrázek: https://i.pinimg.com/originals/9d/a5/27/9da5279ada7af90c9aaab90c6b421308.jpg
 22. obrázek: https://lh3.googleusercontent.com/proxy/uC2yXDvmC8M8UyQLFo_2AweBzxy6BABNeN8z8ph9uhfpDOqMsHrmXuL40cgr6c8a8KiMZz-z24oOMlUuZ7buZcAiqurXVMx5lrkCdv9hvZyMa9LGi2NAPkzxllIVwvFAuVHiCk8WgztL9w4qOfM2kYnHiJ2z3C8sDpM7zsHH6XyBxWGzu0Eh-pCuFwg5VrbJgwGfixrmpRpaD0jrrLnY8-pwB-OI7-BlyT-NL_z50uxJJl_kd3Y
 23. obrázek: Mgr. Alžbeta Futáková
 24. obrázek: www.gymh.cz
 25. obrázek: David Kachlík 30.9.2015