Proteosyntéza

PROTEOSYNTÉZA – vznik proteinů

                                           informace v DNA se převádí do konkrétního znaku

RNA

 • tvořena polynukleotidovým řetězcem
 • místo deoxyribózy = ribóza
 • na ribózovém uhlíku v pozici 1‘ je navázána dusíkatá báze
 • výskyt pyrimidinové báze uracilu (U) místo thyminu
 • uracil tvoří komplementární pár s adeninem (A – U)
 • molekuly lineární a jednořetězcové
 • malý výskyt: molekuly dvořetězcové

TRANSKRIPCE – první fáze proteosyntézy

 • přepis (transkripce)
 • sekvence nukleotidů v daném genu se přepisuje do sekvence mediátorové RNA (mRNA)
 • molekula mRNA je lineární
 • syntéza mRNA probíhá v jádře a katalyzuje ji enzym RNA – polymeráza
 • matricí pro tvorbu RNA je jeden z řetězců DNA
  • tento templátový – negativní řetězec DNA označujeme ( – )
 • v místě, kde začíná daný gen, nasedá RNA – polymeráza na templátové vlákno DNA
  • k jednotlivým jeho deoxyribonukleotidům přiřezuje komplementární ribonukleotidy
  • z nich se vytváří nový řetězec mRNA
  • zdroje ribounukleotidů: molekuly NTP (nukleotidtrifosfátů)
   • adenosintrifosfát ATP
   • guanosintrifosfát GTP
   • cytidintrifosfát CTP
   • uridintrifosfát UTP
  • pří syntéze mRNA se NTP odštěpuje pyrofosfát
   • uvolněná chemická energie je využita k připojení příslušného nukleotidu
  • řetězec se prodlužuje ve směru 5‘ -> 3‘
  • až částice RNA – polymerázy dospěje na konec genu = vlákno mRNA se odpojí 

tabiologie.cz

 TRANSLACE – překlad

 • v cytoplazmě se k molekule mRNA připojují ribozomy
 • ribozomy jsou tvořené rRNA (ribozomová RNA) + specifické proteiny
 • každý ribozom nasedá na 5‘- konec, jenž odpovídá počátku příslušnému genu v DNA
 • následuje syntéza proteinové molekuly podle matrice mRNA = translace

 jednotlivé AMK jsou do ribozomu transportovány díky tRNA (transmembránová RNA)

tRNA

 • složitá stavba
 • 74 – 95 nukleotidů
 • komplementární nukleotidy jsou místy navzájem propojeny vodíkovými můstky = vlákno vytváří 4 ramena } sekundární struktura
 • ramena a smyčky se k sobě navzájem přikládají } terciální struktura
 • akceptrové rameno tRNA – obsahuje 3‘- konec
  • na něj se před vstupem do ribozomu naváže příslušná aminokyselina
 • antikodonové rameno s antikodonovou smyčkou
  • antikodon: trojice nukleotidů
  • každý antikodon je komplementární k příslušné trojici nukleotidů v mRNA = kodon
  • dochází k přechodnému spojení mRNA a tRNA na základě párování antikodonových a kodonových nukleotidů
 • proteosyntézy se účastní 20 různých molekul tRNA (každá nese jednu z 20ti aminokyselin) 
 • při translaci se mRNA v ribozomu postupně posouvá stejně jako magnetická páska
 • k její kódům se přiřazují jednotlivé molekuly tRNA s příslušnými aminokyselinami
  • sekvence mRNA je čtena po triplech (trojicích) nukleotidů
  • každý triplet je zároveň kodonem, který je komplementární k antikodonu příslušné tRNA

= jednotlivé triplety v mRNA určují zařazení konkrétních aminokyselin, jejich sekvence udává pořadí aminokyselin v polypeptidovém řetězci

= GENETICKÝ KÓD

 • genetický kód lze přirovnat k morseovce
 • kombinace UAA, UAG, UGA = koncové (terminační) kodony – závěr translace
  • STOP kodon – polypeptidový řetězec se odpojí
 • kombinací 4 nukleotidů můžeme vytvořit: 64 různých tripletů
 • vytváří se 20 různých aminokyselin z 64 různých kodonů (43)

degenerace genetického kódu: pro každou aminokyselinu existuje zpravidla více než jeden specifický kodon

kodon AUG pro metionin je bifunkční

 • význam jako iniciační kodon = označuje na mRNA místo, odkud má v ribozomu začít translace – start

univerzita – přiřazení aminokyselin k jednotlivým tripletům je u všech organismů bez ohledu na fylogenetické zařazení stejné

přenos genetické informace:

DNA → RNA → protein

 

Proteosyntéza – video

Zdroje obrázků použitých ve videu:

 1. obrázek: https://www.cojeco.cz/images/descript/d2e7376a12197bc4de8a1aae00852c26.png
 2. obrázek: Mgr. František Brauner, Ph.D.
 3. obrázek: https://bmedic-online.cz/wp-content/uploads/2018/12/transkripce-nukleotidu.png
 4. obrázek:  https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/7/70/Aminoacids_table.svg/800px-Aminoacids_table.svg.png
 5. obrázek: https://ars.els-cdn.com/content/image/3-s2.0-B9780123838643000119-f11-11-9780123838643.jpg
 6. obrázek: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/e/ee/Ribosome_mRNA_translation_cs.svg/1280px-Ribosome_mRNA_translation_cs.svg.png
 7. obrázek: https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcT3xRFvQcX2hibJappqaK1_JF36p5x5ieGbcKzKHoBfUvD04Z3-dcFlE7nYGcsEz_BUzxs&usqp=CAU