Struktura buňky

Struktura buňky – nahrávka
 1. prokaryotická buňka – bakterie, sinice a prochlorofyt
  • chybí jaderná membrána, pouze: nukleotid (kružnicová DNA)
  • buněčná stěna (murein, pseudomurein)
  • vnitřek není uspořádán
  • neobsahují ani mitochondrie, ani plastidy
  • ribozomy pouze v cytoplazmě
 2. eukaryotická buňka – rostliny, houby, živočichové
  • větší, organely, cytosol
  • jádro: chromatin (komplex chromozomů, histonů, proteinů), ohraničeno membránou
  • dělení mitotické = dceřiné buňky stejná gen. informace
  • vnitřek rozdělen na kompartmenty: lysozomy, GK, ER atd.
  • živočichové: mitochondrie
  • rostliny: plastidy (chloroplast)
   • mají vlastní membránu a DNA (kružnicové)
  • translace mRNA v cytoplazmě
   • cytoplazmatické ribozomy
   • ribozomy mitochondrií
   • ribozomy chloroplastů

GENETICKÁ INFORMACE

 • DNA v chromozomech

 

 1. PROKARYOTICKÝ CHROMOZOM
  • chromozom kružnicového tvaru (nemá volné konce)
  • proteiny pouze na jednotlivých místech
  • DNA 3 tis. genů (složitě svinuta)
  • 1 klička napojena na membránu = dělení (1 bod – počátek replikace)
 2. EUKARYOTICKÝ CHROMOZOM
  • chromozom: lineární konce (2 volné)
  • DNA navázána na kostru z histonů = nukleozomy
  • replikace díky centromerám (více informací: GENETIKA)

BIOMEMBRÁNY A MEMBRÁNOVÉ ÚTVARY

 • nerozpustnost pro polární molekuly
 • tvoří uzavřené útvary
 • buňka s okolím komunikuje pomocí membránových přenašečů
 1. Lipidová dvojvrstva
  • základ membrán
  • není symetrická
  • membránové lipidy: polární a nepolární konce = molekuly amfipatické
  • polární konce na obou povrchách membrány
  • nepolární řetězce mezi nimi (pro nepropustnost mezi polární látky)
 2. Membránové proteiny
  • větší šířka než celá membrána
  • vyčnívající konce: polární oblasti
  • transmembránové komplexy: mezi mastnýma kyselinami
  • význam:
   1. Látková komunikace
    • proteiny pracují jako specifické přenašeči
   2. Mechanická komunikace
    • proteiny navázány na buněčný skelet
   3. Signální komunikace
    • přenašeči signálu: receptory

 Povrchové membránové proteiny

 • některé se váží na povrch membrány jen polárními interakci
 • mnohé zavěšeny v membráně z cytosolické strany nepolárním řetězcem mastné kyseliny

FYZIKÁLNÍ STAV BIOMEMBRÁN

fyziologická teplota = stav tekutého krystalu

 

MEMBRÁNOVÉ ORGANELY

plazmatická membrána – nejstarší (ostatní útvary odvozeny)

mezozomy: zřetelné vychlípeniny membrány (bakterie)

membránové organely eukaryotické buňky:

 • organely sekreční dráhy
 • semiautonomní organely

 

 1. MEMBRÁNOVÉ ORGANELY SEKREČNÍ DRÁHY

ENDOPLAZMATICKÉ RETIKULUM

 • syntéza membránových lipidů a proteinů pro ostatní membránové organely
 • koncentricky kolem jádra
 • drsné (granulární) ER
 • na povrchu ribozomy
 • místo syntézy bílkovin
 • kanálkem spojeno s jadernou membránou
 • hladké ER
 • neobsahuje ribozomy
 • syntéza steroidních hormonů z cholesterolu
 • hydroxylace xenofobiotik

JADERNÝ OBAL

 • kanálkem přímo spojen s drsným ER
 • na povrchu ribozomy
 • jaderné póry: komunikace mezi jádrem a cytoplazmou
  • otvory obklopené věncem 8 proteinových granulí

GOLGIHO KOMLEX

 • navazuje na ER
 • tvořen 1 a více diktyozomy (skupina několika plochých, paralelně uložených cisteren)
  • nikdy nenesou ribozomy
  • rostlinná b.: více, živočišná b.: jeden

  PLAZMATICKÁ MEMBRÁNA

 • přenašečové soustavy, integrální proteiny, nebo proteinové komplexy
 • výměna látek (živiny, metabolity) mezi buňkou a prostředím
 • bakteriální buňky: lokalizované i komplexy dýchacího řetězce a syntézy ATP
 • živočišné buňky: integrální membránové proteiny – vzájemné propojení živočišných buněk
  • kadheriny: jejich schopnost propustnosti je podmíněna přítomností vápenatých kationtů v okolním prostředí – vzájemné propojení živočišných buněk
  • integriny: vnějšími konci se váží na molekuly MH
 • vodivé spoje: trubičky spojující cytoplazmu dvou sousedních buněk
  • konexon: trubicovitý orgán, 6 molekul transmembránových proteinů
  • spojení konexonů = vodivý spoj
  • rostliny místo konexonů: plazmodesmy

 MEMBRÁNOVÉ VÁČKY

 • obsah látek určené na export
 • příjem signálů od ostatních buněk
 • transportní funkce (iontové kanály)
 • receptory (indukují další biochemické děje)
 • regulace rozmnožování buněčné populace
 • nádorové onemocnění = porucha receptorové molekuly, neomezené dělení

EXOCYTÓZA- děj, při němž buňka vylučuje skrze buněčnou membránu (plasmalemu) větší částice (např. makromolekuly)

lyzozomy – obsahují hydrolytické enzymy (v rostlinách vakuoly)

peroxizomy – redoxní děje vedoucí ke vzniku H2O2 (peroxid vodíku)

 

 1. SEMIAUTONOMNÍ ORGANELY

 MITOCHONDRIE

 • 2 membrány (vnitřní, vnější)
 • v nitru vlastní mitochondriální kružnicovou DNA (mt DNA) připomíná bakteriální chromozom, mimojaderný genom, vlastní geny
 • dělení probíhá nezávisle na dělení buňky
 • v nitru ribozomy podobné prokaryotickým ribozomům
 • dýchací řetězec, Krebsův cyklus, beta – oxidace mastných kyselin
 • ATP syntéza (umožňuje syntézu ATP)
 • mitochondriální matrix: enzymy aerobních metabolických drah

CHLOROPLASTY

 • větší než mitochondrie
 • vnější a vnitřní membrána
 • vnitřní membrána obklopuje stroma (obsahuje enzymy pro cukry)
 • tylakoidy
  • membránové vážky
  • zachycení energie ze světla
  • chlorofyl + syntéza ATP
 • chloroplast: stroma a tylakoidy
 • složka membrán: glykolipidy s galaktózou

CYTOSKELET

 • pouze eukaryotické buňky
 • soustava opěrná a pohybová
 • vláknité útvary (proteiny různě propojeny)
 • délka klidně jako celá buňka
 • rovnoběžně i tvořit sítě
 • 3 typy
  • mikrotubuly
  • mikrofilamenty
  • intermediální mikrofilamenty
 • mikrofilamenty a mikrotubuly: proteiny tubulin (váže GTP) a aktin (ATP)
  • pak se štěpí: GTP – GDP, ATP – ADP
  • změna proteinových molekul
  • mikrotubuly a mikrofilamenta: + konec a – konec
  • molekulární motory: zajišťují děje na mikrotubulech/filamentách
 • intermediální filamenty
  • protáhlé dimery proteinů
  • neváží makroergické fosfáty
  • schopny přestavby při změně struktury buněk

MIKROTUBULY

 • tubulin
 • příčný řez: 13 tubulinových jednotek
 • tuhé
 • tvoří:

eukaryotické bičíky: základem mikrotubuly

 • soustava mikrotubulů obklopena membránou

bazální tělíska (centrioly)

MIKROFILAMENTY

 • tenčí než mikrotubuly
 • 2 řetězce aktinu (spirálně)
 • někdy i tropomyozin
 • bohatá síť pod povrchem buňky

MYOZINY

 • molekulární motory, které jsou za pomoci hydrolýzy ATP schopny vytvářet sílu a aktivní směrovaný pohyb v buňce

INTERMEDIÁLNÍ FILAMENTY

 1. LAMINY
  • laminy A, B, C
  • vnitřní stěna k jadernému obalu
  • udržení integritu obalu
 2. CYTOKERATINY
  • vytvářejí filamenty v epitelových buňkách
 3. NEUROFILAMENTY
  • ve výběžcích nervových buněk
  • ovlivňují růst nervových výběžků

BUNĚČNÉ STĚNY A MEZIBUNĚČNÁ HMOTA (MH)

 • živočišné buňky nemají buněčné stěny, vylučují MH (propojeny pomocí intermediálních proteinů membrány)

druhy buněčných stěn:

BUNĚČNÁ STĚNA BAKTERIÍ

 • murein
 • dlouhá, rovnoběžná vlákna GLYKANU
 • doplňující složky:
  • gramnegativní bakterie: vnější membrána (velká propustnost) – lipopolysacharidy
  • grampozitivní bakterie: vnějšek: kyselina teikoová

  BUNĚČNÁ STĚNA HUB

 • chitin (polysacharid)
 • pevnost zajišťuje gluklan
 • manan (glykosylanový protein)

BUNĚČNÁ STĚNA ROSTLIN

 • celulóza (dlouhá, nevětvená přímá vlákna – celulózové fibrily)
 • lignin (zdřevěnělé části – tvrdost)

MEZIBUNĚČNÁ HMOTA ŽIVOČICHŮ

 • nemusí obklopovat celou buňku
 • tvořena kolagenem a proteoglykany
 1. KOLAGENY
  • pevnost MH
  • zák. jednotka = kolagenní vlákno (3 ovinuté polypeptidové řetězce)
  • kolagenní fibrila (několik kolagenní vláken)
  • základem šlach, vazů, kostí
  • každá 3. aminokyselina je glycin

2.  PROTEOGLYKANY

  • molekuly s proteinovým jádrem, na které jsou navázány glykosaminoglykany (dále GAG), často negativně nabité

Kyselina hyaluronová

 • mezi glykosaminoglykany
 • může vázat několik proteoglykanů a vytvářet obří komplexy v MH
 • buňky vylučují hyaluronidázu, má – li být omezena možnost cestování buněk ve tkáni

  Nektiny

 • proteiny
 • zprostředkovávají vazbu MH na integrální proteiny membrány
 • vazivo, bazální lamina
 • molekula ve tvaru kříže