Struktura DNA

Oswald Theodor Avery – materiálním nosičem genetické informace jsou nukleové kyseliny

DNA

 • cukr – deoxyribóza
 • dusíkaté báze
 • fosfátové skupiny (PO43-)

molekula deoxyribózy obsahuje 5 atomů uhlíku (1‘ – 5‘ )

od ribózy se liší:

 • na uhlíku 2‘ má místo OH- skupiny navázaný pouze H

na uhlíkové atomy (3‘ a 5‘) jsou navázány kovalentní fosfodiesterovou vazbou  fosfátové skupin = každý konec polynukleotidového řetězce jiné označení buď 3‘, nebo 5‘

na uhlík 1‘ navázána kovalentní N-glykosidickou vazbou některá z dusíkatých bází

báze: heterocyklické sloučeniny odvozeny z purinu a pyrimidinu

 • purinové báze: adenin (A), guanin (G)
 • pyrimidinové báze: cytosin (C), thymin (T)

báze + fosfát + cukr = nukleotid (základní jednotka polynukleotidového řetězce)

 • podle navázané báze rozlišujeme nukleotidy:
  • adeninové
  • guaninové
  • cytosinové
  • thyminové
 • nukleotidy poskládany v určitém pořadí = sekvenci
 • každý gen je v DNA zapsán jako charakteristická sekvence nukleotidů
 • sekvenci řetězce zapisuje zkratkami bází:

např.      3‘ AACTGCTTAAACCCTAGGGCATG 5‘

James Dewey Watson + Francis Harry Compton Crick – DNA tvořena 2 polynukleotidovými řetězci, které jsou propojena vodíkovými můstky

 • polynukleotidové řetězce v DNA = antiparalelní

= znamená to, že jeden z nich je orientován ve směru 3‘ a 5‘, druhý  5‘ a 3‘

 • stočené do šroubovice
 • lidská DNA = pravotočivá

 Váží se spolu vždy jen 2 specifické N-báze (vždy 1 báze pyrimidinová a 1 purinová):

    A – T (spojeny 2 vodíkovými můstky)

    C – G (spojeny 3 vodíkovými můstky)

obsah purinových bází rovný obsahu molekul pyridinových bází = Chargaffovo pravidlo

tabiologie.cz

Denaturace DNA (90 – 100°C)

 • řetězce se rozpojí a po čase se opět spojí = reasociace (denaturace) DNA

DNA tvoří útvar = chromozom

 • lineární chromozom (tvořen lineární DNA) př. chromozomy v eukaryotické buňce
  • má dva volné konce
 • kružnicový chromozom (tvořen kružnicovou DNA) př. chromozomy v prokaryotické buňce
  • nemá dva volné konce
  • může se vyskytovat samostatně anebo v několika jejich kopií
  • nachází se v mitochondriích a chloroplastech

kromě chromozomů vytváří DNA v cytoplazmě prokaryotických buněk PLAZMIDY (malé kružnicové molekuly)

 • replikují se nezávisle na prokryotickém chromozomu
 • řídí specifické vlastnosti buňky (př. odolnost bakterie vůči antibiotikům)
 • vzácně se vyskytují u kvasinek
 • má velký význam v genovém inženýrství

REPLIKACE DNA

před replikací…

 • reparační procesy (snížení frekvencí mutací genů)
  • v buněčném cyklu eukaryot = G1 – fáze
 • v buňce se vytváří hodně dNTP (deoxynukleosidtrifosfát)
  • základní kameny pro syntézu polynukleotidového řetězce

dále:

dATP deoxyadenozintrifosfát

dGTP – deoxyguanosintrifosfát

dCTP – deoxycytidintrifosfát

dTTP – deoxythymidintrifosfát

 každá dceřiná molekula DNA je tvořena 2 vlákny rozdílného původu

  • jedno vlákno: původní z mateřské molekuly
  • druhé vlákno: dokopírované během replikace
 • mateřská DNA = matrice k syntéze nových řetězců

 replikace:

 1. oddělení vláken mateřské DNA – oba řetězce slouží jako: matrice (templáty)
 2. ke každému nukleotidu řetězce se na základě pravidel o párování bází přiřazuje komplementární nukleotid
 3. mateřský a nově vzniklý nukleotid se spojí vodíkovými vazbami
 4. nová DNA

shrnutí: do každé dceřiné buňky přechází dvoušroubovice tvořená jedním původním a jedním novým řetězcem DNA = DNA je semikonzervativní

jádra obou dceřiných buněk získávají zcela shodnou genetickou informaci

replikace = biochemický proces

Enzymy:

DNA – polymeráza syntetizuje nově vznikající řetězec DNA

helikázarozplétá mateřskou DNA

ligázaopravuje chyby

kde replikace začíná?

prokaryotický chromozom

 • replikační počátek – ori
  • odtud postupuje syntéza DNA v obou směrech po celém obvodu kružnice

eukaryotický chromozom

 • rozdělen na větší počet současně se replikujících jednotek = replikonů
Struktura DNA – video

Zdroje obrázků použitých ve videu:

 1. obrázek: http://www.mojechemie.cz/images/thumb/Nukleosid.nukleotid.png/250px-Nukleosid.nukleotid.png
 2.  obrázek: http://www.mojechemie.cz/images/Amp.png
 3. obrázek: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/a/a5/Phosphodiester_Bond_Diagram.svg/1200px-Phosphodiester_Bond_Diagram.svg.png
 4. obrázek: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/3/3e/Plasmid_%28numbers%29.svg/250px-Plasmid_%28numbers%29.svg.png
 5. obrázek: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/1/14/Double_stranded_DNA_with_coloured_bases.png/1200px-Double_stranded_DNA_with_coloured_bases.png
 6. obrázek: https://www.wikiskripta.eu/images/7/71/DNA_replication_en.svg.png
 7. obrázek: http://mol-biol4masters.masters.grkraj.org/html/Prokaryotic_DNA_Replication5-Mechanism_Of_Replication_files/image002.jpg