Struktura živých soustav

BIOGENNÍ PRVKY
    – prvky nezbytné pro život, tzv. živototvorné
a/ MAKROBIOGENNÍ
 H, O, C, N, P, S
– ve všech proteinech a nukleových kyselinách, cukrech, v buněčných lipidech

 • ionty K+, Na+, Cl-, Mg2+, Ca+, Fe

b/ MIKROBIOGENNÍ (obligobiogenní prvky, stopové prvky)

 •  Zn v mnoha proteinech často s enzymatickou aktivitou
 • Mn přenos elektronů při fotosyntetickém vývoji kyslíku
 • Co součást B12
 • Mb součást nitogeneázy (redukce N2 na NH3)
 • Se, Cu, Cr, V, Ni, B (růst rostlin), Si, Se, F, I

 ANORGANICKÉ LÁTKY
    VODA
        – většina hmoty buněk (6O – 90%)
        – reakce probíhající ve vodném prostředí
        – vlastnosti dány strukturou molekul

elektrická asymetrie (2 póly)

 •  hydratační obal molekul vody – rozpustnost elektrolytů ve vodě
 • díky asymetrii: schopnost tvořit vodíkové vazby
 • organické skupiny podílející se na vazbě: –OH, -NH2, >CO, -COOH, -CONH2

ANORGANICKÉ IONTY

 • K+ hromadí buňky
 • Na+, Mg2+, Cl-, Ca+: malý podíl
 • fosfáty: HPO2-4 a H2PO4-
 • bikarbonáty: jedna se složek soustavy kyseliny uhličité
  – fosfáty a bikarbonáty: stabilizace pH v buňce

osmotický tlak (π): je tlak toku rozpouštědla pronikajícího přes semipermeabilní membránu do roztoku, ve kterém je vyšší koncentrace rozpuštěných molekul nebo iontů

 • membrána propouští molekuly rozpouštědla
 • molekuly pak nasávány do koncentrovanějšího roztoku značnou silou
 • díky π se nasává voda
 • krevní plazma 700 Pa

koloidně osmotický tlak (tlak proteinů) (onkotický tlak):

 • membrány nepropustné pro bílkoviny
 • umožnění vzniku a následné resorpce tkáňového moku
 • udržování objemu tekutin v krevním řečišti

NEROZPUSTNÉ ANORGANICKÉ LÁTKY

 • opěrné a ochranné struktury
 • o bezobratlí: jejich schránky uhličitan vápenatý
 • o kostry obratlovců: fosforečnan vápenatý

ORGANICKÉ LÁTKY

 •  NÍZKOMOLEKULÁRNÍ ORGANICKÉ LÁTKY
  – látky do relativní atomové hmotnosti 1000
  – nelze hydrolyzovat
  – základem: řetězce atomů uhlíku (otevřené, cyklické)
  –  nejjednodušší: uhlovodíky (C,H: Van der Waalsovy síly)
  • nepolární látky
  • nízký bod varu i tání
  • měkké
  • nerozpustné ve vodě, v organických rozpouštědlech ano

       –  polarity funkčních skupin

   •  schopnost tvořit vodíkové vazby
   • karboxyl a aminoskupina: schopnost elektrolýzy

1) polární organické látky v buňce

JEDNODUCHÉ CUKRY (GLYCIDY)

 •  5 – 6 uhlíkových sloučenin
 • skoro na každém C skupinu – OH a jednu skupinu aldehydickou a ketonickou
  • tato skupina s –OH na konci: poloacetalová vazba
  • na původní karbonylové vazby: reaktivní poloacetalový hydroxyl

 GLYKOSIDY

 • vznik kondenzací reaktivního hydroxylu s jinými látkami
 • váží se jako cukerné zbytky a vznikají: disacharidy, trisacharidy až polysacharidy
 • rostliny: necukerná složka AGLYKON
 • glukosamin: vzniká z glukózy náhradou hydroxylové skupiny v poloze 2 za skupinu –
  NH₂. např. chondroitinsulfát je jednou z hlavních složek kloubních chrupavek, kde váže vodu a propůjčuje pružnost

HEXÓZY

 

 • substráty energetického metabolismu
  • glukóza, fruktóza (galaktóza)
  • karboxylové kys. odvozené z hexóz: oxidace na posledním uhlíku
  • kys. glukuronová

PENTÓZY

 • ribóza a deoxyribóza (součást nukleové kyseliny)

ORGANICKÉ KYSELINY

 • skupina COOH
 • hydroxykyseliny, ketokyseliny, di- a trikarboxyolové kyseliny
 • meziprodukty základních metabolických drah

AMINOKYSELINY A JEJICH DERIVÁTY

 • stavební kameny proteinů
 • neurotransmitery: glycin, kyselina glutamová

ALKALOIDY

 • u řady rostlin
 • dusíkaté sloučeniny toxicky působící na živočichy
 • vznik z aminokyselin
 • nikotin, meziproduktem: amid kyseliny nikotinové
 • NAD, NADP = přenáší vodík v buňce

PEPTIDY

 • tvořené aminokyselinami spojenými peptidovými řetězci
 • oligopeptid(peptid): peptid 20 a více řetězců
  •  hormony, antibiotika, jedy
 • polypeptidy: 100 a více řetězců = PROTEINY

NUKLEOTIDY

 • nízkomolekulární sloučeniny
 • stavební kameny nukleových kyselin a kofaktorů (přenašeči energie) = buněčná komunikace
 • části
  • dusíkaté cyklické báze
  • pentózy (ribóza, deoxyribóza)
  • kyseliny trihydrohenfosforečné
 • složky:
  • AMP (adenoyinmonofosfát)
   – složkou NAD, NADP
  • ADP (adenozindifosfát)
  • ATP (adenozintrifosfát)
   – vazby mezi nimi: makroergické
   – jejich hydrolýzou se uvolňuje spoustu energie

2) nepolární organické látky v buňce
UHLOVODÍKY

 •  rostliny
 • vznik z izoproteinů (z izoproteinů odvozeny):
  • karotenoidy (pomocná fotosyntetická barviva)
   – jejich štěpením = zisk vitaminu A
  • steroly
   – v membránách všech eukaryotických buněk
   – jedna skupina –OH
   – málo polární
   • CHOLESTEROL
    • odvozují se z něj steroidní hormony, žlučové kyseliny

             – vitamín D


TUKY (TRIGLYCERIDY)

 • estery glycerolu s vyššími mastným kyselinami
 • 16 – 18 atomů uhlíku
 • nasycené/nenasycené
 • pro buňku zásobní látka pro metabolismus
 • tepelná izolace
 • nenasycené kyseliny: oliva, řepka, sója, mák, slunečnice

 MEMBRÁNOVÉ LIPIDY

 •  podobné tuků
 • 2 dlouhé nepolární řetězce, + silně polární skupina
 • schopnost tvořit biomembrány
 • u fosfolipidů: zbytek kyseliny trihydrogenfosforisté (esterifikován polární org. molekulou)
 • u glykolipidů: polární skupina: hexóza, (hexózy, aminohexózy, kys. neuraminovaná)
  o polysacharidové skupiny na povrchu membrány = antigenní specifita
            –  A, B (krevní skupina erytrocytů)

VYSOKOMOLEKULÁRNÍ ORGANICKÉ LÁTKY

 • polysacharidy, proteiny, nukleové kyseliny
 • vznikají v buňce kondenzací z látek nízkomolekulárních
 • kondenzace spojená:
  • s vyloučení H2O
  • se vznikem glykosidické, peptidové, esterové vazby

INFORMAČNÍ MAKROMOLEKULY

 • přenašeči informace
 • proteiny a nukleové kyseliny
  – složeny z aminokyselin, nebo z nukleotidů

KOLIDNÍ ROZTOKY

 • vysokomolekulární látky – mnoho polárních skupin
  • silně hydratovány, ve vodě rozpustné, roztoky = KOLIODNÍ
  • malý osmotický tlak
  • dialýza: je děj, při kterém jsou od sebe odděleny látky s různou rozpustností a velikostí molekul
   –  podobný princip: umělá ledvina, alkohol, koncentrované roztoky soli (vážou
   vodu)
   –  mohou vysrážet koloidy
   –  jsou-li molekuly koloidu v jednom směru značně protáhlé = roztoky (viskozita)           – stav tekutý – stav sol
            – stav polotuhý – stav gel

POLYSACHARIDY

 • vznik kondenzací monosacharidů za vznik glykosidické vazby
 • škrob (rostliny)
 • glykogen (živočichové)
 • strukturní polysacharidy: tvoří stěny, ve vodě nerozpustné (celulóza, chitin, agar)
 • polyglykany: v buněčných stěnách a MH bakterií
  • části aminocukry:
   – kyselina glukuronová a její analogy
   – esotericky vázaná kyselina sírová

PROTEINY (BÍLKOVINY)

 • vznik kondenzací aminokyselin (navzájem spojeny peptidovými vazbami)
  • základem polypetidový řetězec,
   – na konci skupinu NH2 N-konec
   – na druhém konci –COOH C-konec
  • postranní řetězce aminokyselin = různé, rozdílné pořadí (R1, R2…)

PRIMÁRNÍ STRUKTURA PROTEINŮ

 • 20 základních aminokyselin (standardní, kódové)
 • poloha určena genetickým kódem
 • posloupnost aminokyselin v polypeptidovém řetězci = primární struktura

SEKUNDÁRNÍ STRUKTURA PROTEINŮ

 • vodíkové vazby mezi skupinami >C=O a -NH-
 • opakované – stabilní
  • (alfa) helix – řetězec šroubovitě stočen, vodíkové vazby: jednotlivé závity
  • (beta) struktura (skládaný list) – 2 vedle sebe ležící přímé úseky řetězce

TERCIÁLNÍ STRUKTURA PROTEINŮ

 • prostorové uspořádaní jednotlivých úseků
 • udržováno:
  • vodíkovými vazbami
  • elektrostatickými vazbami (NH2)
  • disulfidovými vazbami
 • nepolární skupiny: do nitra molekuly a udržují tvar hydrofobními interakcemi
 • chaperony: pomocné proteiny pro výstavbu struktury proteinu
  • pomocí ATP opravit porušené uspořádaní
 • ligandy: na povrchu místa schopná vázat nejrůznější organické látky
  • enzymy
   – ligandem je substrát (látka, jejichž přeměnou je schopen katalyzovat)
   – substrát: váže se na aktivní centrum
                = zde dojde ke změně substrátu na enzymový produkt
  • protilátky – antigeny
  • hormony – receptory
  • buňky – MH
 • prostetické skupiny (vazba kovalentní vazbou)
 • sekreční a membránové proteiny – navázané polysacharidové skupiny
 • DENATURACE PROTEINŮ
  • změna prostorové struktury molekuly proteinu
  • protein ztrácí specifické vazebné a katalytické schopnosti vlastnosti
  • denaturace vysokou teplotou: nevratné poškození
   • 40-50°C většina buněk nesnese
   • využití při sterilizaci teplem
   • při zvýšené teplotě: zvýšení množství chaperonů (proteinů tepelného
    šoku)

 NUKLEOVÉ KYSELINY

 • nerozvětvený řetězec
 • vznik kondenzace nukleotidů
 • v páteři řetězce střídaní:
  – zbytky pentózy a HPO3
 • postranní: dusíkaté báze, glykosidicky vázané na zbytky pentóz
 • DNA – pentóza: deoxyribóza
 • RNA – pentóza: ribóza
 • HPO3 se váže diesterovou vazbou
  • na hydroxyl uhlíkového atomu 3‘
  • na hydroxyl uhlíkového atomu 5‘
 •  dusíkaté báze vždy 4
  • 2 purinové: adenin A, guanin G
  • 2 pyramidové: cytosin C, uracil U (v RNA) tymin (v DNA)

DEOXYRINONUKLEOVÁ KYSELINA

 • jednořetězová až čtyřetězová
 • viry: jednořetězová i dvořetězová
 • buňky: pouze dvouřetězová (dvoušroubovice) DNA
  • oba řetězce vázány k sobě vodíkovými vazbami mezi komplementárními bázemi
  • A tvoří 2 vodíkové vazby s T
  • G tvoří 3 vodíkové vazby s C
  • řetězce jsou antiparalelní
  • jeden závit: 10 párů bází
  • denaturace: řetězce se oddělí

 RIBONUKLEOVÁ KYSELINA

 • většinou jednořetězové
 • některé viry: dvouřetězové

materiály ke stažení: