Strunatci

Strunatci – nahrávka

obecná charakteristika

 • nejdokonalejší živočišný kmen – patří sem všichni vyšší živočichové
 • mají vyvinutou druhotnou dutinu tělní (coelom)
 • všichni jsou mnohobuněční
 • jejich tělo je tvořeno 3 zárodečnými listy:
  • ektoderm – pokožka, nervová soustava
  • mezoderm – svalstvo, vnitřní kostra, vylučovací a pohlavní soustava
  • entoderm – trávicí a dýchací soustava
 • zpravidla dvoustranně (bilaterálně) souměrná těla

soustavy:

 • vnitřní kostra – struna hřbetní (základ) = chorda
  • pevná a pružná tyčinkovitá výztuha těla
  • vyvinula s entodermu (vychlípením prvostřeva)
  • probíhá podélně tělem nad trávicí soustavou a pod nervovou trubicí
  • u obratlovců bývá nahrazována chrupavčitou či kostěnou páteří
  • člověk: pozůstatek – jádra meziobratlových plotének
 • trubicovitá nervová soustava
  •  vzniká vychlípením ektodermu
  • u nižších strunatců = v hlavové části mírně rozšířena
  • u vyšších strunatců = člení se na míchu a různě vyvinutý mozek
 • párové žaberní štěrbiny, prolamují se v hltanu
  • u nižších strunatců slouží k dýchání
  • u vyšších obratlovců zanikají (dýchají plícemi)
 • cévní soustava uzavřená
  • výjimka: pláštěnci – otevřenou CS
  • srdce a cévy
 • trubicovitá trávicí soustava
  • začíná ústním a končí řitním otvorem
  • část těla za řitním otvorem = ocas

Podkmeny:

 • Pláštěnci
 • Bezlebeční
 • Obratlovci

podkmen: PLÁŠTĚNCI

 • mořští živočichové
 • přes 2 tisíce druhů
 • měří od 0,3 mm do 30 cm, vytváří však i mnohametrové kolonie
 • pokožka vylučuje na povrch těla: plášť (tunica), tvořený polysacharidem tunicinem (složením blízký celulóze)
 • ontogenetická regrese = k vývojově vyšším strunatcům mají blíže jejich larvy než dospělci
 • jako jediní strunatci mají otevřenou cévní soustavu!

Rozmnožování:

 • hermafrodité
 • nepřímý vývoj
 • larvy jsou pohyblivé
 • dospělci žijí přisedlým nebo vznášivým způsobem života
 • nepohlavní rozmnožování: pučením

Třídy:

 • Sumky
 • Salpy
 • Vršenky

Třída: Sumky

 • přisedlí mořští živočichové
 • pestře zbarvení
 • žijí solitérně (jednotlivě) nebo tvoří kolonie (až několik metrů)
 • ontogenetická regrese – larva má složitější stavbu těla než dospělý jedinec
 • larva má strunu hřbetní (chordu) a nervovou soustavu
 • plovoucí larva připomíná pulce
 • dospělec nemá chordu, má jen nervovou uzlinu

Trávicí soustava:

 • trubicovitá
 • hltanožaberní vak = rozšířený hltan se žaberními štěrbinami
  • funkce: příjem potravy a dýchání
 • obžaberní dutina – zde vše vyúsťuje (voda, střevo, gonády)
 • pak vše odchází řitním otvorem z těla ven

Cévní soustava:

 • otevřená, krev se vylévá mezi tkáně

Nervová soustava:

 • larva má nervovou trubici, dospělec má pouze 1 nervovou uzlinu

zástupci:  Sumka obecná

Třída: Salpy

 • mořští plovoucí živočichové, často tvoří kolonie
 • chorda pouze v larválním stadiu = regresivní vývoj
 • soustavy podobné jako u sumek

Třída: Vršenky

 • nejvyspělejší skupina pláštěnců
 • planktonní pelagičtí živočichové
 • chorda i nervová trubice po celý život
 • kolem těla mají síť s filtry k zachycování potravy

podkmen: BEZLEBEČNÍ

 • jedinými příslušníky tohoto podkmene jsou kopinatci
 • mořští živočichové, žijící na písčitých mělčinách pobřežního pásma
 • jsou bezbarví a téměř průhlední.
 • významnou skupina z hlediska vývoje
 • mají všechny znaky strunatců po celý život (v larválním stádiu i v dospělosti)
 • struna hřbetní i v předním části těla
 • nemají lebku

  kopinatec plžovitý

 • dorůstá délky 5-6 cm
 • rybovitý tvar těla s ploutevním lemem kopinatého tvaru
 • dýchá celým povrchem těla (žaberní otvory mají funkci pomocnou)
 • trávicí trubice, ústní otvor je lemován pohyblivými tykadly, hltan je proděravěn žaberními štěrbinami (filtrace planktonu)
 • uzavřená cévní soustava (nedokonale), bezbarvá krev
 • nervová trubice v hlavové části mírně rozšířena (mozek a mícha nejsou rozlišeny)
 • uložena nad chordou na hřbetní straně kopinatce
 • gonochoristé s vývojem nepřímým

podkmen: OBRATLOVCI

 • objevují se na začátku prvohor (v kambriu, asi před 500 miliony let)
 • vývojově nejdokonalejší strunatci s dobře vyvinutými smysly a nervovou soustavou.
 • na světě je známo asi 58 tisíc druhů obratlovců, v ČR okolo 570 druhů
 • tělo obratlovců je dvoustranně (bilaterálně) souměrné
 • jsou pohybliví, s pevnou kostrou
 • hlava, trup a ocas

Systém:

 • Nadtřída: Bezčelistnatci
  • Třída: Kruhoústí
 • Nadtřída: Čelistnatci

Nadtřída: Bezčelistnatci

Třída: Kruhoústí

 • vodní obratlovci s jednoduchou tělní organizací – bez čelistí a bez párových končetin
 • mají protáhlý tvar těla
 • mají nepárový ploutevní lem sloužící k pohybu
 • živí se filtrací nasávané vody nebo paraziticky (dravě)
 • po celý život zachovanou chordu
 • pololebka – mozek je shora kryt pouze vazivovou blánou
 • kůže je hladká, bez šupin; pokožka je několikavrstevná a její žlaznaté buňky vylučují slizovitý hlen (ochrana)

řády:

 • sliznatky
 • mihule

řád: Sliznatky

 • mořští
 • nevytvářejí přísavný terč
 • tělo protáhlé, hadovité (délka 1 m)
 • oči jsou přerostlé kůží a druhotně redukovány
 • výkonné slizotvorné žlázy
 • jsou masožravé, živí se často mrtvými a umírajícími živočichy
 • rozmnožují se vícekrát za život
 • vývoj přímý

Podtřída: Mihule

 • vývoj probíhá přes larvu – minoha
 • minoha se živí filtrováním potravy
 • po 3 – 4 letech se mění v dospělce
 • typický zástupce mihule potoční, žijící v horských potocích

mihule potoční

 • tělo: válcovitého tvaru, mají ocasní a hřbetní ploutev
 • za hlavou má po stranách těla 7 v řadě ležících žaberních otvorů
 • na předním konci těla se nachází přísavná nálevka s ústním otvorem
 • srdce: 1síň + 1komora = tzv. venózní srdce – proudí jím pouze odkysličená krev, jež se okysličí na žábrách
 • 7 párů žaberních oblouků
 • žábry jsou bohatě prokrveny vlásečnicemi
 • prvoledviny
 • gonochoristi
 • vývoj nepřímý (stádium larvy)
 • rozmnožují se jednou za život a po spáření obě pohlaví umírají

další zástupci:

 • mihule říční
  • larvy žijí ve sladkých vodách
  • dospělec žije v moři a ke tření se přemisťuje do řek
 • mihule mořská – 1 m, žije v Atlantském oceánu 

NADTŘÍDA: ČELISTNATCI

 • Ploutvovci
  • nižší vodní obratlovci s končetinami přeměněnými v ploutve
  • lebku mají s páteří spojenou nepohyblivě, krční oddíl páteře vytvořen není
  • kromě párových ploutví mají vyvinuté i ploutve liché
  • dýchají žábrami
  • jejich srdce je venózní (protéká jím pouze odkysličená krev)

třídy:

 1. Pancířnatci – vymřelí prvohorní obratlovci
 2. Trnoploutví
 3. Paryby
 4. Ryby
 • Čtyřnožci
  • živočichové adaptovaní životu na souši
  • označováni jako vyšší obratlovci
  • vyvinuté pětiprsté končetiny
  • vyvinutý krční oddíl páteře = pohyblivé spojení hlavy s trupem
  • v dospělosti dýchají plícemi
  • obsahující krev smíšenou (arteriovenózní)

třídy:

 1. Obojživelníci
 2. Plazi
 3. Ptáci
 4. Savci

Strunatci – video

Zdroje obrázků použitých ve videu:

 1. obrázek: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/e/e5/Sea-tulip.jpg/1200px-Sea-tulip.jpg
 2. obrázek: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/5/5f/Tunicate_off_Atauro_island.jpg/270px-Tunicate_off_Atauro_island.jpg
 3. obrázek: MUNI
 4. obrázek: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/4/42/Atlantic_Hagfish_%28Myxine_glutinosa%29.jpg/270px-Atlantic_Hagfish_%28Myxine_glutinosa%29.jpg
 5. obrázek: https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcRekLbSe1rn-n_8d6vAgB2W6XepKnS1zmWiSnmU0XksXAKumyyDeWFRBTSi05C8B155NQ&usqp=CAU
 6. obrázek: https://www.crsmsodry.cz/wp-content/uploads/2018/03/Bolen-dravy.jpg
 7. obrázek: https://infocz-media.s3.amazonaws.com/infocz/production/files/2020/07/15/07/03/57/4e4426c8-a67e-401b-910a-ae331b9b13de/3503303.jpg