Úvod do genetiky

GENETIKA – věda o dědičnosti a proměnlivosti živých organismů

William Bateson – zavedl název genetika (genus = rod)

Johann Gregor Mendel – zákony dědičnosti (křížení hrášku)

 

 1. DĚDIČNOST – schopnost organismu vytvářet potomky se stejnými (podobnými) znaky
  • zachování druhu
 2. PROMĚNSLIVOST (rozmanitost, variabilita) – vzájemná odlišnost jedinců jednoho druhu; ovlivňují:
  1. faktory z vnějšího prostředí
   • fyzikální, chemické, geografické vlivy
   • výchova, zázemí, vzdělání
  2. genetické vlivy
 • DNA (deoxyribonukleové kyselina) – informace ke vzniku nových proteinů
 • viry: mohou ovlivnit genetickou informaci v buňce
 • DNA obsažena v chromozomech
 • cytogenetika: zabývá se strukturou, změnou a funkcí chromozomů eukaryotické buňky
 • Antony van Leewenhoek: 1. mikroskop
 • Theodor Schwann: buněčná teorie (všechny organismy mají buněčný základ)
 • Thomas Hunt Morgan: chromozomy jsou nositeli dědičné informace (pokusy na octomilce)

CHROMOZOM POD MIKROSKOPEM

 • vlákno tvořící chromozom (dlouhé i krátké raménko) = chromatidy
  • jednochromatidový chromozom
  • dvouchromatidový chromozom
   • zcela shodná informace
 • vlákno DNA navázané na histony = nukloeohistonové vlákno (nukleozom)
 • každá chromatida = 1 molekula dna
 • spiralizace (kondenzace) chromozomu: při dělení, nukleozom se ohýbá, stáčí a zkracuje chromozom (dobře pozorovatelné)

  NEPŘÍMÉ DĚLENÍ BUŇKY – mitóza

buněčný cyklus

 • INTERFÁZE (v této fázi se buňka vzpamatovává z prodělané mitózy)
  1. G1 – fáze
   • po ukončení jaderného dělení
   • reparační mechanismy případných mutací DNA
   • hlavní kontrolní bod buněčného cyklu (umožňuje dostatek času pro reparaci)
   • nejdelší fáze buněčného cyklu
  2. S – fáze
   • syntéza (replikace) molekul DNA
   • z původní molekuly = 2 vlákna
   • zdvojení chromatidy = dvouchromatidový chromozom
  3. G2 – fáze
   • příprava na jaderné dělení
   • syntéza specifických proteinů umožňující dělení
   • poslední kontrola
   • končí interfáze, nastává mitóza
 • MITÓZA
  1. Profáze
   • počátek jaderného dělení
   • zaniká jaderný obal
   • chromozomy – tenké nitkovité tvary = postupně se zkracují a spiralizují
   • začínají se tvořit mikrotubuly dělícího vřeténka
  2. Metafáze
   • chromozomy v ekvatoriální rovině
   • na centromerách umístěny mikrotubuly dělícího vřeténka
   • chromozomy krásně spiralizované = nejlépe pozorovatelné
  3. Anafáze
   • vlákna dělícího vřeténka se zkracují
   • rozdělení dvouchromatidového chromozomu = dceřiné buňky stejnou g. informaci
   • jednochromatidové chromozomy k opačným pólům buňky
  4. Telofáze
   • závěr jaderného dělení
   • chromozomy se despiralizují
   • kolem se začíná tvořit jaderný obal
   • mizí dělící vřeténko

 CYTOKYNEZE

 • vlastní dělení buňky
  • rostlinné buňky
   • vytváří se zvláštní přepážka
   • ta se rozrůstá od středu až zcela buňku rozpůlí
  • živočišné buňky
   • naopak
   • okolo buňky proteinový prstenec, který buňku zaškrtí

G0 – fáze

   • po několika buněčných cyklech už neprobíhá další její dělení
   • někdy může takto setrvat celý život, někdy zase vstoupit do dělení (bíle krvinky při infekci)
     • diferenciace buňky: buňka je zralá a začíná zastávat určitou funkci v organismu

 

média: živný roztok, v němž je schopno uchovávat živou hmotu, bez toho aby hmota odumřela

buněčná kultura: je systém, kdy jsou ve skle kultivovány prokaryotické, eukaryotické či rostlinné buňky za zvláštních specifických podmínek

KARYOTYP = chromozomové složení dané buňky

KARYOGRAM  = grafické vyjádření karyotypu

Jak získáme obrázky chromozomů?

 • izolace chromozomů z buněk, jejich obarvení + mikroskop
 • somatické buňky v metafázi
 • v hypotonickém roztoku (buňka praskne a obsah vyteče)

Jak se vyznat v chromozomech?

 • krátké (p-) a dlouhé (q-) raménko
  1. metacentrické
   • p- a q- raménka jsou přibližně stejně dlouhá
  2. submetacentrické
   • q- raménko je nápadně delší než p- raménko
  3. akrocentrické
   • q- raménko je výrazně delší než p- raménko
   • p- raménka se označují jako satelit
   • informace k syntéze těch molekul, které jsou součástmi ribozomů
  4. telocentrické
   • obsahují pouze q- raménka, p- chybí

 

Jádro lidské somatické buňky obsahuje 23 páru chromozomů = 46 chromozomů

 • každý chromozom (autozomy): č. 1 – 22
 • výjimka: pohlavní chromozomy (gonozomy): X,Y
 • chromozomy v páru = diploidní počet (2n)
 • chromozomy tvořící pár: homologické
 • kombinace gonozomů: pohlaví jedince
 • žena XX, muž XY = heterochromozomy

GEN – základ dědičnosti

 • materiální nosič dědičnosti
 • podmiňuje vytvoření konkrétního znaku
 • základní informační jednotka dědičnosti
 1. H. MORGAN – každý gen lze ztotožnit s určitým úsekem chromozomu

Morganovy zákony:

 1. geny jsou v chromozomech lineárně za sebou
  • umístění je neměnné
  • každý gen svůj lokus (locus – místo)
 2. všechny geny v jednom chromozomu jsou ve vazbě (vytvářejí vazebnou skupinu)

soubor všech genů (všech molekul DNA) daného organismu se nazývá genom

 • jaderný genom (soubor všech DNA v jádře)
 • mimojaderný genom (soubor všech DNA v mitochondriích/chromoplastech)
 • člověk má 30 – 40 tis. genů
 • gen je úsekem DNA (obsahuje záznam v kombinaci jednotek = NUKLEOTIDŮ)
  • podle tohoto návodu = vytvoření specifická RNA
  • RNA opouští jádro, připojí se ribozomy = tvorba specifického proteinu

ALELA

 • různá konkrétní forma genu
 • návod ke konkrétní podobě znaku, který gen vytvořil

gen pro barvu květů hrachu:

 • alela pro červenou barvu
 • alela pro bílou barvu

gen pro krevní skupin AB0 systém:

 • alela pro sk. A
 • alela pro sk. B
 • alela pro sk. 0

kombinace alel: 1 chromozom alela A, 2 chromozom alela B = skupina AB

MUTACE: změna genetické informace

 • náhodný vznik: při reparaci/replikace DNA
 • větší riziko: působením virů, chemických a fyzikálních faktorů
 • významný zdroj variability = vznik nových alel
 • letální mutace: úmrtí jedince ještě před narozením

 

Úvod do genetiky – video