Základní genetické pojmy

GENOTYP – soubor všech alel v buňce daného jedince

!nezaměňuj s genomem = genotypy jedinců různých druhů jsou rozdílné, genom je jejich společným znakem!

FENOTYP – vnější projev genotypu

 • soubor všech znaků organismu, které lze zjistit díky pozorování jedince
 • tvoří konkrétní formy znaků (např. barva květů, utváření semen, výška postavy atd.)
 • rodiče nepředávají potomkům hotový znak, ale určitou vlohu (alelu) = kombinace alel u potomka podmiňuje konkrétní podobu jedince
  • některé vlohy se ve výsledném fenotypu nemusí prokázat

Mendel  – křížení bělokvěté a červenokvěté odrůdy hrachu

 • rodičovská (parentální) generace (P)
 • jejich potomstvo: první filiální generace (F1) = má pouze červené květy
  • projevil se pouze jeden z rodičovských znaků

= 1. Mendelův zákon o uniformitě kříženců (hybridů) v první generaci

 • gen pro barvu květů se může projevit ve dvou různých alelách
  • jedna podmiňuje červenou barvu
  • druhá podmiňuje bílou barvu
 • protože chromozomy se somatických buňkách vyskytují v párech = od každého genu přítomna jedna dvojice alel

obě alely pro červenou = červené květy

obě alely pro bílou = bílé květy

1 pro červenou a 1 pro bílou = červené květy

Proč?

alela pro červenou barvu je dominantní = převáží bílou

alela pro bílou barvu je recesivní = ustoupí červené                                                        

                            Dominantní alely – velké písmeno (A,B,C,D…)

                            Recesivní alely – malé písmen (a,b,c,c …)

kombinační čtverec: lze odvodit možné sestavy alel potomků

 • druhý horní řádek: alely v gametách 1. rodiče (každá gameta haploidní sadu chromozomů – takže nese pouze jednu alelu)
 • druhý levý sloupec: alely v gametách 2. rodiče (každá gameta haploidní sadu chromozomů – takže nese pouze jednu alelu)
tabulka č. 1

homozygot = jedinci, kteří mají ve svých genotypech pár shodných alel

              rozlišujeme: dominantní a recesivní

heterozygot = kříženci z F1, v genotypu pár odlišných alel

Druhá filiální generace  (F2)

 • dochází zde ke štěpení (segregaci) vloh – někteří potomci měli bílé a květy a někteří měli červené květy

Křížením heterozygotů získáme

 • 1 dominantní homozygot (CC)
 • 2 heterozygoty (Cc)
 • 1 recesivní homozygot (Cc)

genotypový poměr je tedy:         1 CC : 2 Cc : 1 cc

heterozygoty mají stejně jako dominantní homozygot červenou barvu

fenotypový poměr je tedy:          3 : 1  (75% má dominantní fenotyp, 15% recesivní fenotyp)

 = poznatky z 2. Mendelova zákona o segregaci alel a jejich kombinace ve druhé generaci kříženců

dědičnost s úplnou dominancí: stav, kdy se ve fenotypu heterozygotů projeví pouze dominantní alela

dědičnost s neúplnou dominancí: fenotypový poměr je roven genotypovému poměru, vzájemná

 • kombinace různých alel může vzniknout nová podoba znaku, která se u rodičů nevyskytuje
 • př. kejklířka skvrnitá

Dihybridy: kříženci ve dvou sledovaných znacích

barva semen hrachu:

 • žlutá (dominantní alela G)
 • zelená (recesivní alela g)

tvar semen:

 • zaobalený (dominantní alela R)
 • svraštělý (recesivní alela r)
Základní genetické pojmy – video