Základy onkogenetiky

karcinogeneze = vznik nádorové buňky

mutace v genech mohou způsobit, že se buňka začne nekontrolovatelně dělit a postupně se transformuje na buňku nádorovou

transformované buňky se rychle rozmnožují – dochází k dalším genovým a chromozomovým mutacím

 • vznik buněk s pozměněným genotypem i karyotypem = vytvářejí nádor
 • prostřednictvím krve se šíří po celém těle
 • v různých orgánech vytváří druhotná ložiska = metastáze

karcinogen = faktor, způsobující transformaci normální buňky na nádorovou

 • 80% mutagenů – karcinogenní účinky

onkogeny – nedílnou součástí genomů člověka

 • stimulace buněčného dělení
 • v normálních buňkách jsou přítomny ve formě protoonkogenů – transkripční aktivita je přísně kontrolována
 • mutací dojde k přeměně protoonkogenu na aktivní onkogen
 • ten vytváří větší množství genového produktu = nekontrolovatelně stimuluje buněčné dělení
 • k aktivaci dochází: zmnožení (amplifikací) protoonkogenu, nebo mutací v jeho regulační oblasti (promotoru)

vznik nádoru

 • primárně podmíněn selháním reparačních mechanismů
 • typy reparačních mechanismů:
 1. fotoreaktivace
  • pouze v případě při působením UV – záření vznikly vazby mezi sousedními bázemi
   • produktem jsou thyminové dimery
  • světlem o vlnové délce 340 – 400 nm se aktivuje enzym DNA – fotolyáza
   • štěpí vazby v dimerech a obnovuje strukturu nukleotidů
 1. excizní reparace
  • využívá složitého komplexu enzymů, které eliminují poškozený úsek DNA
  • slouží k vyštěpení chybně spárovaných bází
  • při UV- záření, odstranění spontánních mutací
  • enzymový aparát je schopen mutaci najít, vyštěpit a nahradit nově vytvořeným úsekem
 2. rekombinační oprava
  • cílená rekombinační výměna poškozených a nepoškozených úseků DNA
  • výsledek: zcela opravená molekula DNA

mutace v genech řídících reparační procesy – pacienti opakovaně trpí nádorovými chorobami  

př. xeroderma pigmentosum (pigmentovaná suchá kůže)

 • mutace v genu řídící excizní reparaci DNA = pacienti extrémně citliví na slunce (UV-záření)
 • jejich kůže je hrubá, výrazně pigmentovaná, prostoupená nádory
 • pacienti se nedožívají 20ti let

Je rakovina dědičná?

onkogenetika: zabývá se možnostmi dědičného přenosu určitých „vloh“ pro nádorové choroby

 • zároveň zkoumá genetické pozadí všech procesů vedoucí ke vzniku nádorové buňky
 • přenos zhoubných nádorů byl prokázán u:
  • nádorů tlustého střeva
  • nádor prsů
  • nádory sítnice
   • dědičné (hereditární) nádory
   • autozomálně dominantní přenos
   • způsobeny mutacemi v genech řídící reparační mechanismy
   • nebo mutacemi ovlivňující setrvání buňky v G1 – fázi
  • většina nádorových chorob je podmíněna multifaktoriálně
  • existují i nádory, při jejichž vzniku se rozhodující měrou uplatňují faktory životního prostředí
   • karcinom plic
    • kuřáci (účinky polycyklických aromatických uhlovodíků v tabákovém kouři)
    • horníci v uranových dolech (vliv vysoké koncentrace radioaktivního plynu radonu, jenž vzniká rozpadem uranového izotopu)
Základy onkogenetiky – video

Zdroje obrázků použitých ve videu:

 1. obrázek: https://vedator.org/wp-content/uploads/2020/06/mitosis-3876669_1280.jpg
 2. obrázek: https://www.rehabilitace.info/wp-content/uploads/2015/10/koureni-karcinogen.jpg
 3. obrázek: https://is.muni.cz/do/rect/el/estud/prif/ps13/genotox/web/img/obr02-05.png
 4. obrázek: https://www.aldebaran.cz/bulletin/2015_38/photoreactivation.png
 5. obrázek:https://i.radiopachone.org/img/6e5cf5fbb31ef9ec9b1f8d35a79721.jpg